Αίτηση οφειλέτη

8.-(1) Χρεώστης δεν δύναται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης του, εκτός αν-

(α) το συνολικό ποσό των χρεών του υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000), και

(β) τα χρέη αυτά, δεν είναι εξασφαλισμένα και αναφέρονται σε καθορισμένα ποσά που πρέπει να πληρωθούν αμέσως ή μέσα σε τακτή προθεσμία.

(2) Η αίτηση του χρεώστη πρέπει να συνοδεύεται από ένορκο δήλωση του στην οποία να επισυνάπτεται κατάλογος των πιστωτών του με τις διευθύνσεις τους και του ποσού που οφείλεται στον καθένα, την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε το χρέος, καθώς επίσης και πλήρης περιγραφή της περιουσίας του.

(3) Η αίτηση πρέπει να επιδοθεί σε όλους τους πιστωτές οι οποίοι αναφέρονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στην ένορκο δήλωση.

(4) Κατά την ακρόαση της αίτησης το δικαστήριο δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να εκδώσει διάταγμα παραλαβής εναντίον του χρεώστη ή να απορρίψει την αίτηση.

(5) Αίτηση χρεώστη, μετά την υποβολή της, δεν αποσύρεται χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου.