Εξουσία για διορισμό κοινών ή διαδοχικών διαχειριστών

72.-(1) Οι πιστωτές δύνανται, αν θεωρούν ορθό, να διορίζουν περισσότερα από ένα πρόσωπα στο αξίωμα του διαχειριστή και σε περίπτωση διορισμού περισσοτέρων του ενός προσώπων πρέπει να δηλώσουν κατά πόσο πράξη που απαιτείται ή εξουσιοδοτείται να γίνει από το διαχειριστή γίνει από όλους ή οποιοδήποτε ή από περισσότερους από αυτούς, αλλά όλα τα πρόσωπα αυτά στο Νόμο αυτό περιλαμβάνονται κάτω από τον όρο “διαχειριστής” και κατέχουν από κοινού την περιουσία του πτωχεύσαντα.

(2) Οι πιστωτές δύνανται επίσης να διορίζουν πρόσωπα τα οποία να ενεργούν ως διαχειριστές διαδοχικά σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που πρώτα κατονομάστηκαν ως διαχειριστές αρνηθούν να αποδεχτούν το αξίωμα του διαχειριστή ή παραλείψουν να παράσχουν εγγύηση, ή όταν ο διορισμός οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου δεν επικυρώθηκε από το Δικαστήριο.