Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“απόφαση” σημαίνει συνηθισμένη απόφαση

“ασφαλισμένος πιστωτής” σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει υποθήκη, ενέχυρο, επιβάρυνση ή δικαίωμα επίσχεσης επί της περιουσίας του πιστωτή ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής, ως ασφάλεια για χρέος που οφείλεται σε αυτόν από χρεώστη

“γενικοί κανόνες” περιλαμβάνουν τύπους

“δημοσιευμένο” σημαίνει δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

“διαχειριστής” σημαίνει το διαχειριστή πτώχευσης περιουσίας οφειλέτη

“το Δικαστήριο” σημαίνει το Δικαστήριο που έχει πτωχευτική δικαιοδοσία βάσει του Νόμου αυτού

“ειδική απόφαση” σημαίνει απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία σε αριθμό και σε αξία των τριών τετάρτων των πιστωτών που παρίστανται, προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, σε συνέλευση πιστωτών και ψηφίζουν στη λήψη της απόφασης

“εμπορεύματα” περιλαμβάνουν όλα τα προσωπικά αντικείμενα και κινητή περιουσία

“εντεταλμένος για την εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων” περιλαμβάνει κάθε λειτουργό επιφορτισμένο με την εκτέλεση ενταλμάτων ή άλλων δικογράφων

“ισχύουσα πράξη πτώχευσης” σημαίνει πράξη πτώχευσης που υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πτώχευσης βάσει της οποίας εκδίδεται το διάταγμα παραλαβής

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένος από γενικούς κανόνες εντός της έννοιας του Νόμου αυτού

“περιουσία” περιλαμβάνει χρήματα, εμπορεύματα, αγώγιμα δικαιώματα, γη και περιουσία κάθε περιγραφής ανεξάρτητα αν είναι κινητή ή ακίνητη, ή αν βρίσκεται στην Κύπρο ή αλλού, επίσης υποχρεώσεις, δουλείες και κάθε είδους περιουσία, συμφέρον και όφελος, παρόν ή μελλοντικό, κεκτημένο ή υπό αίρεση, που προκύπτει από ή είναι συναφές με περιουσία όπως ορίζεται πιο πάνω

“συνηθισμένη απόφαση” σημαίνει απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία σε αξία των πιστωτών που παρίστανται, προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, σε συνέλευση πιστωτών και ψηφίζουν στη λήψη της απόφασης

“χρέος που δύναται να επαληθευτεί σε πτώχευση” ή “επαληθεύσιμο χρέος” περιλαμβάνει κάθε χρέος ή υποχρέωση που καθίσταται επαληθεύσιμη σε πτώχευση βάσει του Νόμου αυτού.