Διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο επίσημων παραληπτών περιουσιών χρεωστών

67.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε μετά την ψήφιση του Νόμου αυτού και από καιρό σε καιρό, να διορίσει ως επίσημους παραλήπτες για τις περιουσίες χρεωστών τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους μισθούς όπως αυτός θεωρεί ορθό και δύναται να παύσει από το αξίωμα αυτό οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό. Το οικονομικό μέρος των καθηκόντων των επίσημων παραληπτών θα τελεί εξολοκλήρου κάτω από τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Λογιστή κατά πρώτο λόγο και του Γενικού Ελεγκτή, αλλά τέτοιοι επίσημοι παραλήπτες θα είναι λειτουργοί των Δικαστηρίων στα οποία αποσπώνται αντίστοιχα.

(2)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τον αριθμό των επισήμων παραληπτών που θα διοριστούν, την ασφάλεια που πρέπει να δοθεί από τέτοιο διοριζόμενο επίσημο παραλήπτη και τις Δικαστικές Επαρχίες που θα εκχωρηθούν σε αυτούς. Το ίδιο πρόσωπο δύναται να διοριστεί να ενεργεί για περισσότερες από μία Δικαστικές Επαρχίες.

(3) Σε περίπτωση που επίσημος παραλήπτης απουσιάζει προσωρινά λόγω ασθένειας ή άλλως πως, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο επίσημος παραλήπτης είναι αποσπασμένος δύναται, αν το Υπουργικό Συμβούλιο δεν προέβηκε σε προσωρινό διορισμό, να διορίσει άλλο λειτουργό του Δικαστηρίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τέτοιου επίσημου παραλήπτη κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που απουσιάζει. Ο λειτουργός αυτός του Δικαστηρίου πρέπει να παράσχει ασφάλεια η οποία δύναται να αποφασιστεί από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου.