Δικαιοδοσία έκδοσης διατάγματος παραλαβής

4. Τηρουμένων των πιο κάτω ορισμένων όρων, αν χρεώστης διαπράξει πράξη πτώχευσης το Δικαστήριο δύναται, κατόπι υποβολής αίτησης πτώχευσης είτε από τον πιστωτή είτε από το χρεώστη να εκδώσει διάταγμα, το οποίο στο Νόμο αυτό θα καλείται “διάταγμα παραλαβής”, για την προστασία της περιουσίας του χρεώστη.