Ανικανότητες πτωχεύσαντα που δεν αποκαταστάθηκε

32.-(1) Αν ο πτωχεύσας κηρυχτεί σε πτώχευση, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, στερείται του δικαιώματος να εκλέγεται, να κατέχει ή να ασκεί το αξίωμα-

(α) μέλους του Νομοθετικού Συμβουλίου

(β) δημάρχου ή μέλους Δημοτικού Συμβουλίου

(γ) μέλους Επαρχιακού Συμβουλίου (Medjilis Idare)

(δ) κοινοτάρχη.

(2) Οι ανικανότητες στις οποίες υπόκειται ο πτωχεύσας βάσει του άρθρου αυτού αίρονται και εκλείπουν αν και όταν:

(α) ακυρωθεί η κήρυξη της πτώχευσης, ή

(β) ο πτωχεύσας εξασφαλίσει την αποκατάσταση του από το Δικαστήριο με πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται ότι η πτώχευση του προκλήθηκε από ατυχία χωρίς να οφείλεται σε δική του κακή διαγωγή.

Το Δικαστήριο δύναται να παραχωρήσει ή να κατακρατήσει τέτοιο πιστοποιητικό όπως κρίνει ορθό, αλλά η άρνηση παραχώρησης τέτοιου πιστοποιητικού υπόκειται σε έφεση.