Δημοσίευση διατάγματος παραλαβής

13. Ειδοποίηση κάθε διατάγματος παραλαβής η οποία θα αναγράφει το όνομα, τη διεύθυνση και την περιγραφή του χρεώστη, την ημερομηνία και το Δικαστήριο από το οποίο εκδόθηκε το διάταγμα, και την ημερομηνία της αίτησης θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες, δηλαδή, μια από τις οποίες εκδίδεται στην Τουρκική και η άλλη στην Ελληνική γλώσσα κατά τον καθορισμένο τρόπο.