Δημόσια εξέταση χρεώστη

16.-(1) Όταν το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα παραλαβής, εκτός όπως προνοείται από το Νόμο αυτό, θα συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση σε ημέρα που ορίζεται από το δικαστήριο, για την εξέταση του χρεώστη, και ο χρεώστης οφείλει να παραστεί σε αυτή και να εξεταστεί για τη διαγωγή, τις συναλλαγές και περιουσία του.

(2) Η εξέταση πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της περιουσιακής κατάστασης του χρεώστη.

(3) Το Δικαστήριο δύναται να αναβάλλει την εξέταση από καιρό σε καιρό.

(4) Κάθε πιστωτής που υπέβαλε επαλήθευση, ή ο αντιπρόσωπος του που εξουσιοδοτήθηκε γραπτώς, δύναται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου, να υποβάλει ερωτήσεις στο χρεώστη αναφορικά με τις υποθέσεις και τα αίτια της αποτυχίας του.

(5) Ο επίσημος παραλήπτης λαμβάνει μέρος στην εξέταση του χρεώστη, για το σκοπό δε αυτό, αν εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Δικαστήριο, δύναται να διορίζει δικηγόρο.

(6) Αν διοριστεί διαχειριστής πριν από την περάτωση της εξέτασης, δύναται να λάβει μέρος σε αυτή.

(7) Το Δικαστήριο δύναται να υποβάλει στο χρεώστη οποιεσδήποτε ερωτήσεις κρίνει σκόπιμες.

(8) Ο χρεώστης εξετάζεται ενόρκως και είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που το Δικαστήριο υποβάλλει ή επιτρέπει να υποβληθούν σε αυτόν. Τέτοια πρακτικά της εξέτασης όπως το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει ορθό θα κρατούνται γραπτώς και θα διαβάζονται στο χρεώστη και θα υπογράφονται από αυτόν ή σε περίπτωση αναλφάβητου χρεώστη θα πρέπει να θέσει στα πρακτικά το σημείο του, και τα οποία, εκτός όπως προνοείται στο Νόμο αυτό θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως μαρτυρία εναντίον του θα είναι δε τα πρακτικά αυτά επίσης διαθέσιμα σε οποιοδήποτε πιστωτή για επιθεώρηση σε εύλογο χρόνο.

(9) Όταν το δικαστήριο είναι της γνώμης ότι οι υποθέσεις του χρεώστη ερευνήθηκαν ικανοποιητικά κηρύσσει με διάταγμα το πέρας της εξέτασης τέτοιο όμως διάταγμα δεν εκδίδεται εκτός μετά την ημέρα που ορίστηκε για την πρώτη συνέλευση των πιστωτών.

(10) Όταν ο χρεώστης είναι φρενοβλαβής ή πάσχει από οποιαδήποτε πνευματική ή σωματική αναπηρία ή ανικανότητα που κατά τη γνώμη του δικαστηρίου τον καθιστά ανίκανο να παρίσταται στη δημόσια εξέταση του, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα για τη μη διεξαγωγή της εξέτασης ή να διατάξει όπως ο χρεώστης εξεταστεί με τέτοιους όρους, κατά τέτοιο τρόπο και σε τόπο που το Δικαστήριο θεωρεί σκόπιμο.

(11) Κατόπι αίτησης του Επίσημου Παραλήπτη το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης μη διεξαχθεί δημόσια εξέταση του χρεώστη αν κανένας χρήσιμος σκοπός δεν εξυπηρετείται. Σε τέτοια περίπτωση ο Επίσημος Παραλήπτης επισυνάπτει στην αίτηση κατάθεση του χρεώστη η οποία αφορά τις υποθέσεις και την περιουσία του, καθώς επίσης οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, προς ενημέρωση των πιστωτών ή άλλων ενδιαφερομένων προσώπων. Αν το Δικαστήριο κρίνει αυτό σκόπιμο, δύναται να διατάξει όπως ο χρεώστης ή οι πιστωτές, ή οποιοιδήποτε από αυτούς, παραστούν κατά την ακρόαση της αίτησης.