Εξουσία υποβολής αίτησης εναντίον ενός συνεταίρου

98. Πιστωτής του οποίου το προς αυτόν οφειλόμενο χρέος είναι επαρκές για να του  δώσει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση πτώχευσης εναντίον όλων των συνεταίρων ενός οίκου, δύναται να υποβάλει αίτηση εναντίον ενός ή περισσοτέρων συνεταίρων του οίκου χωρίς να περιλάβει τους άλλους.