Επίσημος παραλήπτης να διερευνά τη διαγωγή του διαχειριστή

76.-(1) Ο επίσημος παραλήπτης οφείλει να λαμβάνει γνώση της διαγωγής του διαχειριστή και σε περίπτωση διαχειριστή ο οποίος δεν εκτελεί τα καθήκοντα του πιστά και δεν τηρεί όλες τις απαιτήσεις του νόμου που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή στην περίπτωση παραπόνου που υποβάλλεται από τον πτωχεύσαντα ή από οποιοδήποτε πιστωτή σχετικά με αυτό, ο επίσημος παραλήπτης ερευνά το ζήτημα και δύναται να απευθύνεται στο Δικαστήριο ανάλογα και το Δικαστήριο δύναται να εκδίδει τέτοιο διάταγμα το οποίο θεωρεί σκόπιμο.

(2) Ο επίσημος παραλήπτης δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει από το διαχειριστή να απαντήσει σε οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται από αυτόν σε σχέση με πτώχευση με την οποία ο διαχειριστής είναι απασχολημένος και δύναται, αν ο επίσημος παραλήπτης θεωρεί ορθό, να απευθυνθεί στο Δικαστήριο για να εξετάσει ενόρκως το διαχειριστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την πτώχευση.

(3) Ο επίσημος παραλήπτης δύναται επίσης να διατάξει τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας των βιβλίων και δικαιολογητικών δαπάνης του διαχειριστή.