Διάθεση αζήτητων κεφαλαίων και μερισμάτων

115.-(1) Όταν ο διαχειριστής έχει υπό τον έλεγχο του οποιοδήποτε αζήτητο μέρισμα το οποίο παρέμεινε αζήτητο για περισσότερο από έξι μήνες, ή όταν, μετά την έκδοση μερίσματος, ο διαχειριστής έχει στα χέρια του ή υπό τον έλεγχο του αζήτητο ή αδιανέμητο χρηματικό ποσό το οποίο προκύπτει από την περιουσία του πτωχεύσαντα, πρέπει αμέσως να το πληρώσει στον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, ο οποίος θα μεταφέρει αυτό σε λογαριασμό που θα ονομάζεται “λογαριασμός πτωχευτικών περιουσιών”. Η απόδειξη του Πρωτοκολλητή για τα χρήματα που πληρώθηκαν με τον τρόπο αυτό θα είναι επαρκής για να απαλλάξει το διαχειριστή αναφορικά με αυτά.

(2) Ο διαχειριστής, ανεξάρτητα αν εξασφάλισε την απαλλαγή του ή όχι, δύναται να κληθεί από το Δικαστήριο να λογοδοτήσει για οποιαδήποτε αζήτητα χρηματικά ποσά ή μερίσματα και σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς τις εντολές του Δικαστηρίου δύναται να τύχει μεταχείρισης όπως στην περίπτωση περιφρόνησης Δικαστηρίου.

(3) Πρόσωπο που αξιώνει ότι δικαιούται σε χρήματα που καταβλήθηκαν στο Λογαριασμό Πτωχευτικών Περιουσιών δύναται, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που τα χρήματα καταβλήθηκαν στο λογαριασμό, να απευθυνθεί στον Πρωτοκολλητή για πληρωμή σε αυτόν των χρημάτων που αξιώνει και ο Πρωτοκολλητής αν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο που προβάλλει αξίωση έχει δικαίωμα, εκδίδει ένταλμα πληρωμής στο πρόσωπο αυτό για το οφειλόμενο ποσό. Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση του Πρωτοκολλητή δύναται να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο.

(4) Αφού παραμείνουν αζήτητα χρήματα στο Λογαριασμό Πτωχευτικών Περιουσιών για περίοδο πέντε ετών, ο Πρωτοκολλητής καταβάλλει τα χρήματα στο Γενικό Λογιστή για να χρησιμοποιηθούν από τη Δημοκρατία και όλες οι αξιώσεις επί των χρημάτων αυτών εμποδίζονται.