Παράλειψη τήρησης κατάλληλων λογαριασμών από πτωχεύσαντα

122.-(1) Αν πρόσωπο κηρύχτηκε σε πτώχευση ή προέβηκε σε συμβιβασμό ή διευθέτηση με τους πιστωτές του, ή αν εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής σχετικά με την περιουσία του, είναι ένοχο αδικήματος, αν, κατά τη διάρκεια ή μέρος των δύο ετών αμέσως πριν από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης πτώχευσης ενώ επιδίδετο σε εμπόριο ή διεξήγαγε εργασίες, δεν τηρούσε τα κατάλληλα βιβλία λογαριασμού στη διάρκεια των δύο ετών ή μέρους αυτών όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και, αν επιδιδόταν έτσι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μετέπειτα, ενώ εξακολουθεί να επιδίδεται με τον τρόπο αυτό μέχρι της ημερομηνίας του διατάγματος παραλαβής, ή δεν είχε προφυλάξει τα βιβλία λογαριασμού που ετηρούντο με τον τρόπο αυτό:

Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο δεν ετηρούσε ή δεν προφύλαξε τέτοια βιβλία λογαριασμού δεν καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού αν οι μη ασφαλισμένες υποχρεώσεις του κατά την  ημερομηνία του διατάγματος παραλαβής δεν υπερέβαιναν τις εκατό λίρες, ή αν αποδείξει ότι υπό τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες εμπορευόταν ή διεξήγαγε εργασίες η παράλειψη ήταν έντιμη και δικαιολογημένη.

(2) Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

Νοείται πάντοτε ότι δεν εγείρεται δίωξη εναντίον προσώπου βάσει του άρθρου αυτού εκτός κατόπι διατάγματος του Δικαστηρίου.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, πρόσωπο δεν θα θεωρείται ότι τηρούσε τα κατάλληλα βιβλία λογαριασμού αν δεν τηρούσε τέτοια βιβλία ή λογαριασμούς τα οποία είναι αναγκαία να εκθέτουν ή επεξηγούν τις συναλλαγές του και την οικονομική του θέση στο εμπόριο, τις εργασίες ή το επάγγελμα του, περιλαμβανόμενου βιβλίου ή βιβλίων που περιέχουν ημερήσιες καταχωρήσεις με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των μετρητών που εισπράσσονται και μετρητών που πληρώνονται και, όταν το εμπόριο ή εργασία περιλαμβάνει συναλλαγές αγαθών, επίσης λογαριασμούς όλων των αγαθών που πωλήθηκαν περιλαμβανόμενης λεπτομερής περιγραφής όλων των αγαθών που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν είτε τοις μετρητοίς είτε με πίστωση, ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας των αγαθών αυτών, και επίσης λεπτομέρειες του ονόματος και διεύθυνσης του προμηθευτή ή αγοραστή τέτοιων αγαθών ως και καταστάσεις ετήσιων απογραφών που δείχνουν τη βάση πάνω στην οποία διεξάχθηκαν τέτοιες απογραφές:

Νοείται ότι πρόσωπο που ασκεί λιανικό εμπόριο στο οποίο καταχώρηση λεπτομερειών όπως απαιτείται πιο πάνω, θα προκαλούσε ταλαιπωρία ή θα ήταν αντίθετη προς τα συνήθη εμπορικά έθιμα, τότε και σε τέτοιες περιπτώσεις η παράλειψη θα θεωρείται δικαιολογημένη.

(4) Κατά την εφαρμογή στα πιο πάνω αναφερθέντα βιβλία, οι παράγραφοι (δ), (στ) και (ζ) του άρθρου 116 του Νόμου αυτού (που αφορούν στην καταστροφή, περικοπή, παραποίηση και άλλη δόλια συναλλαγή στα βιβλία και έγγραφα), θα ισχύουν ωσάν η έκφραση “δύο έτη αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης” αντικαθίσταντο από το χρόνο  που αναφέρεται στις παραγράφους εκείνες ως ο χρόνος πριν από την υποβολή εντός του οποίου οι πράξεις ή παραλείψεις που καθορίζονται στις παραγράφους εκείνες συνιστά αδίκημα.