Καθήκοντα εντεταλμένου για την εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων αναφορικά με εμπορεύματα που κατάσχονται

45.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία εμπορεύματα του χρεώστη κατασχεθούν μέσα στα πλαίσια διαδικασίας εκτέλεσης και πριν από την πώληση τους, ή την συμπλήρωση της εκτέλεσης με τη λήψη ή ανάκτηση ολόκληρου του προς είσπραξη ποσού, επιδοθεί στον εντεταλμένο για την εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων ειδοποίηση για την έκδοση διατάγματος πτώχευσης εναντίον του χρεώστη, ο εντεταλμένος για την εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων αφού κληθεί γι’ αυτό, πρέπει να παραδώσει στον επίσημο παραλήπτη τα εμπορεύματα και οποιαδήποτε χρήματα κατασχέθηκαν ή λήφθηκαν για μερική ικανοποίηση της εκτέλεσης, αλλά τα έξοδα της εκτέλεσης είναι πρώτη επιβάρυνση στα παραδοθέντα εμπορεύματα ή χρήματα, ο δε επίσημος παραλήπτης ή ο διαχειριστής δύναται να πωλήσει τα εμπορεύματα ή ικανοποιητικό μέρος αυτών για ικανοποίηση της επιβάρυνσης.

(2) Αν, με βάση διαδικασία εκτέλεσης αναφορικά με δικαστική απόφαση για ποσό που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), πωληθούν εμπορεύματα του πτωχεύσαντα ή καταβληθούν χρήματα για αποφυγή της πώλησης, ο εντεταλμένος για την εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων αφαιρεί τα έξοδα του για την εκτέλεση από τα έσοδα της πώλησης ή από τα χρήματα που πληρώθηκαν και κατακρατεί το υπόλοιπο για δεκατέσσερις ημέρες και αν μέσα στο διάστημα αυτό επιδοθεί σε αυτόν ειδοποίηση για αίτηση πτώχευσης που υποβλήθηκε από ή εναντίον του χρεώστη και εκδίδεται εναντίον του ιδίου διάταγμα πτώχευσης, με βάση την αίτηση αυτή, ή άλλη αίτηση για την οποία έχει γνώση ο εντεταλμένος, για την εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων αυτός θα καταβάλει το υπόλοιπο στον Επίσημο Παραλήπτη ή ανάλογα με την περίπτωση, στο διαχειριστή ο οποίος νομιμοποιείται να τα κρατήσει έναντι του πιστωτή που προέβει στην εκτέλεση.