Περιουσία που δεν διανέμεται μεταξύ των πιστωτών

42. Τα πιο κάτω δεν αποτελούν μέρος της περιουσίας του πτωχεύσαντα που διανέμεται μεταξύ των πιστωτών του δηλαδή:

(α) περιουσία που βρίσκεται στην κατοχή του πτωχεύσαντα ως εμπίστευμα για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο

(β) όλη η περιουσία που εξαιρείται από εκτέλεση με βάση οποιοδήποτε Νόμο που ισχύει εκάστοτε στην Κύπρο

(γ) ανεξάρτητα από τις σχετικές διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου:

(i)  εργαλεία, βιβλία, αυτοκίνητα και άλλος εξοπλισμός τα οποία είναι απαραίτητα στον πτωχεύσαντα για προσωπική χρήση στο επάγγελμά του, στην επιχείρησή του ή στην εργασία του, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ,

(ii)  ρουχισμός, έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός και άλλα είδη τα οποία είναι απαραίτητα για ικανοποίηση των βασικών οικιακών αναγκών του πτωχεύσαντος και της οικογένειάς του. και

(δ) ασφαλίσεις πρόσκαιρης διάρκειας ή ασφαλίσεις ζωής που κατά τη χρονική περίοδο της πτώχευσης δεν είχαν δημιουργήσει αξία εξαγοράς ή ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες έχει συσταθεί καταπίστευμα προς όφελος της οικογένειας του πτωχεύσαντος:

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι όροι του ασφαλιστηρίου ζωής επιτρέπουν τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης μετά την πληρωμή εξαγοράς τότε ο επίσημος παραλήπτης θα απαιτεί την καταβολή της αξίας εξαγοράς και όχι την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.