Αναβολή απαιτήσεων του συζύγου ή της συζύγου

39.-(1) Όταν παντρεμένη γυναίκα κηρύχτηκε σε πτώχευση, ο σύζυγος της δεν δικαιούται να απαιτήσει μέρισμα ως πιστωτής σε σχέση με χρήματα ή άλλη περιουσία που δάνεισε ή εμπιστεύτηκε στη σύζυγο του για τους σκοπούς του εμπορίου ή επιχείρησης της, εκτός αν όλες οι έναντι αξιόλογης αντιπαροχής απαιτήσεις των άλλων πιστωτών της συζύγου του, σε χρήμα ή χρηματική αξία, ικανοποιήθηκαν.

(2) Όταν κηρύχτηκε σε πτώχευση σύζυγος παντρεμένης γυναίκας οποιαδήποτε χρήματα ή άλλη περιουσία της γυναίκας αυτής που δάνεισε ή εμπιστεύτηκε στο σύζυγο της για τους σκοπούς του εμπορίου ή της επιχείρησης που διεξάγεται από αυτόν ή άλλως πως, θεωρούνται ως στοιχεία του ενεργητικού της περιουσίας του συζύγου και η σύζυγος δεν δικαιούται να απαιτήσει μέρισμα ως πιστωτής σε σχέση με τα χρήματα ή την περιουσία μέχρις ότου ικανοποιηθούν όλες οι έναντι αντιπαροχής, σε χρήμα ή χρηματική αξία, απαιτήσεις των άλλων πιστωτών του συζύγου της.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δε εφαρμόζονται σε απαιτήσεις σχετικά με χρήματα ή άλλη περιουσία που δάνεισε ή εμπιστεύτηκε ο σύζυγος προς τη σύζυγο ή η σύζυγος προς το σύζυγο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.