Προστασία επίσημου παραλήπτη και διαχειριστή από προσωπική ευθύνη σε ορισμένες περιπτώσεις

57. Όταν ο επίσημος παραλήπτης ή διαχειριστής κατάσχεσε ή διέθεσε αγαθά, αντικείμενα, περιουσία, ή άλλα αντικείμενα που βρίσκονται στην κατοχή ή στα υποστατικά χρεώστη, εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής, χωρίς ειδοποίηση για την ύπαρξη οποιασδήποτε αξίωσης από πρόσωπο σχετικά με αυτά και φανεί ακολούθως ότι τα αναφερθέντα αγαθά, αντικείμενα, περιουσία, ή άλλα αντικείμενα δεν αποτελούσαν, κατά την ημερομηνία του διατάγματος παραλαβής, την περιουσία του χρεώστη, ο επίσημος παραλήπτης ή ο διαχειριστής δεν ευθύνεται προσωπικά για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τέτοια κατάσχεση ή διάθεση την οποία υπέστηκε πρόσωπο που απαιτεί τέτοια περιουσία, ούτε για τα έξοδα της διαδικασίας που λήφθηκε για την απόδειξη της αξίωσης σε αυτά, εκτός αν το Δικαστήριο είναι της γνώμης ότι ο επίσημος παραλήπτης ή ο διαχειριστής κατέστει ένοχος αμέλειας αναφορικά με τα πιο πάνω.