Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσίας

49.-(1) Αμέσως με την κήρυξη χρεώστη σε πτώχευση, η περιουσία του πτωχεύσαντα περιέρχεται στο διαχειριστή. Μέχρις ότου διοριστεί διαχειριστής, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού διαχειριστής είναι ο επίσημος παραλήπτης.

(2) Με το διορισμό διαχειριστή η περιουσία μεταφέρεται και περιέρχεται στο διαχειριστή που διορίζεται.

(3) Η περιουσία του πτωχεύσαντα μεταφέρεται από το διαχειριστή περιλαμβανομένου βάσει του όρου αυτού, του επίσημου παραλήπτη όταν αυτός πληρεί τη θέση διαχειριστή από καιρό σε καιρό εφόσον κατέχει το αξίωμα αυτό χωρίς οποιαδήποτε παραχώρηση, εκχώρηση ή μεταβίβαση.