Εφαρμογή σε ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς

105. Τηρουμένων των τροποποιήσεων οι οποίες δυνατό να γίνουν από γενικούς κανονισμούς με βάση το Νόμο αυτό, οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται σε ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς κατά τον ίδιο τρόπο ωσάν οι ετερόρρυθμοι συνεταιρισμοί ήταν συνηθισμένοι συνεταιρισμοί και, όταν όλοι οι γενικοί συνέταιροι ετερόρρυθμου συνεταιρισμού κηρυχτούν σε πτώχευση, το ενεργητικό του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού περιέρχεται στο διαχειριστή.