Απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης οπτικού αρχαιολογικού υλικού ή αντικειμένου

37.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν θα προβαίνει σε εμπορική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση φωτογραφιών, κινηματογραφικού υλικού, άλλου οπτικού υλικού ή αντικειμένου που έχει παραχθεί με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο και που εικονίζει αρχαιότητες, αρχαία μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα Νόμο, παρά μόνο με την έγγραφη άδεια του Διευθυντή.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο ποινές.