Έμπoρoι πρέπει vα κατέχoυv άδεια

26.-(1) Ουδέν πρόσωπο εμπορεύεται αρχαιότητες.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000).