o

16.-(1) v v o ov o ooo v o ooo ov v v o , o o oo o:

() v v oo o v o, o oo o o, ov o o ooo v v ov o o o o v oov v v oo v:

o v v o oo oo o v ov v ov o, o o oo v o o o o o oo, ovo o o o ooo v v o ooo v o o 17

() o oo o v o v ov o v v o oo vov v v o ov.

() oo oo oo o, ov o o ooo v, v v , ' v vv, ov v o o o oo v oov, v v v vv v ov ooo :

o oov v ovv ov v o vv ov oo o o, ov , o o ooo v, o v v v ovo o o vo ooo o (oo, , oo) ov ooo ov vo oo , ov ov v. v v v o ov oo o o, ov o o ooo v, v ov o o v o v v ov o

() o oo o v vv o o v, v o o v o v o v v ov o v ooo oo o o v oo o v v v

() o oo o o, ov o o ooo v o o v o v oovo ov vov o oov v o

() o oo o o, ov o o ooo v o v ov o v o v v vv o ( v o ov o v) ov vo v ov v vv o o o v o v o vo oovo v ov o oov

() oooo o o v oov , o v, v o oo oo v v v o , v o oo o o, ov o o ooo v v o oooo o v ov o vv

() o o o oo, ovo o o o ooo v, v o o o (), o v o v o vo o v vv o o v v oo ooo vo o ov ov oo

() oooo o o o ooo o o oo v vovo v o.

(2) v vo o ovo o o ooo o v v v vv o ov oo o v v o , v v v ov v v v v o.