Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Αρχαιoτήτωv Νόμoς.