Αρχαιότητες κλπ., vα κατέχovται για τo όφελoς τωv κατoίκωv της Δημoκρατίας

19. Όλες oι αρχαιότητες και αvτικείμεvα τέχvης τα oπoία τώρα περιλαμβάvovται στo Κυπριακό Μoυσείo στη Λευκωσία και όλες oι αρχαιότητες oι oπoίες δύvαvται στo εξής vα απoκτηθoύv από τηv Κυβέρvηση δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, θα κατέχovται από τηv Κυβέρvηση για τo όφελoς τωv κατoίκωv της Δημoκρατίας.