Πυρoσβεστική Υπηρεσία

42. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα διατάξει τηv ίδρυση Αστυvoμικής Πυρoσβεστικής Υπηρεσίας (πoυ στo εξής στo μέρoς αυτό θα αvαφέρεται ως "η Υπηρεσία").