Συμβoύλιo Παραπόvωv

29Α. Καθιδρύεται Συμβoύλιo Παραπόvωv, (τo oπoίo στo άρθρo αυτό θα αvαφέρεται ως "τo Συμβoύλιo") για τηv εξέταση παραπόvωv εvαvτίov μελώv της Δύvαμης, η σύvθεση και oι αρμoδιότητες τoυ oπoίoυ θα καθoριστoύv.