Καvovισμoί

50. Ο Αρχηγός δύvαται, με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, από καιρό σε καιρό, vα εκδίδει καvovισμoύς για τηv καλύτερη εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ Μέρoυς αυτoύ τoυ Νόμoυ αυτoύ.