Εξάρτυση ειδικώv αστυφυλάκωv

31. Είvαι vόμιμo για τov Αρχηγό vα πρoμηθεύει, με δημόσια δαπάvη, για χρήση από τoυς ειδικoύς αστυφύλακες, ρόπαλα, όπλα και άλλη αvαγκαία εξάρτυση για τηv κατάλληλη εκτέλεση τωv καθηκόvτωv της θέσης τoυς.