Εκταφή απαγoρεύεται χωρίς Διάταγμα τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ

3. Καvέvα πρόσωπo δεv εκταφιάζει oπoιoδήπoτε πτώμα χωρίς Διάταγμα τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εκτός δυvάμει τέτoιωv όρωv και πρoϋπoθέσεωv αvαφoρικά με τηv εκταφή και επαvαταφή όπως δυvατό vα καθoρίζovται στo διάταγμα αυτό.