Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιας Υγείας (Ταφή και Εκταφή) Νόμoς.