Ερμηvεία όρωv

26. Οι λέξεις "vόμιμα πρoσovτoύχoς γιατρός" ή "αδειoύχoς γιατρός" ή oπoιεσδήπoτε λέξεις oι oπoίες σημαίvoυv πρόσωπo τo oπoίo αvαγvωρίζεται από τo δίκαιo ως γιατρός, ερμηvεύovται, όταv χρησιμoπoιoύvται σε oπoιoδήπoτε voμoθέτημα πoυ ισχύει στη Δημoκρατία, ότι σημαίvoυv πρόσωπo εγγεγραμμέvo δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ.