Εξoυσίες Iατρικoύ Συμβoυλίoυ για διεξαγωγή έρευvας για αvάρμoστη συμπεριφoρά

12.-(1) Αv oπoιoσδήπoτε εγγεγραμμέvoς γιατρός καταδικαστεί για oπoιoδήπoτε αδίκημα τo oπoίo κατά τη γvώμη τoυ Iατρικoύ Συμβoυλίoυ απoτελεί αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή ευρεθεί, κατόπιv δέoυσας έρευvας από τo Iατρικό Συμβoύλιo, έvoχoς ατιμωτικής ή επovείδιστης διαγωγής από oπoιαδήπoτε επαγγελματική άπoψη ή ότι έχει εξασφαλίσει εγγραφή με ψευδή ή δόλια παράσταση ή αν Εταιρεία Ιατρών έχει εξασφαλίσει εγγραφή με ψευδή ή δόλια παράσταση, τo Iατρικό Συμβoύλιo δύvαται vα διατάξει όπως o ιατρός επιτιμηθεί ή όπως διαγραφεί τo όvoμα τoυ από τo Μητρώo ή όπως αυτός παύσει vα ασκεί τo επάγγελμα τoυ για τέτoια περίoδo τηv oπoία ήθελε αυτό θεωρήσει κατάλληλη ή, ανάλογα με την περίπτωση, όπως η εγγραφή Εταιρείας Ιατρών στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών ανασταλεί για τέτοια περίοδο την οποία αυτό ήθελε θεωρήσει κατάλληλη ή όπως ακυρωθεί.

(2)Όταν με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) διατάσσεται-

(α)όπως διαγραφεί το όνομα γιατρού από το Μητρώο ή όπως ακυρωθεί η εγγραφή Εταιρείας Ιατρών στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών ή

(β)όπως γιατρός παύσει να ασκεί το επάγγελμά του για τέτοια περίοδο ως ήθελε καθοριστεί στο διάταγμα ή όπως η εγγραφή Εταιρείας Ιατρών στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών ανασταλεί,

ο Έφορος-

(i)στην πρώτη αναφερόμενη περίπτωση και εφόσον το διάταγμα δεν ανατράπηκε με έφεση, διαγράφει από το Μητρώο το όνομα του γιατρού ή διαγράφει από το Μητρώο Εταιρειών Ιατρών το όνομα της Εταιρείας Ιατρών,

(ii)στη δεύτερη αναφερόμενη περίπτωση και εφόσον το διάταγμα δεν ανατράπηκε με έφεση, προβαίνει σε καταχώριση για αυτό στο Μητρώο ή στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών, ανάλογα με την περίπτωση, και

(iii)σε κάθε άλλη περίπτωση μεριμνά για τη δημοσίευση ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία περιέχει το αποτέλεσμα του ουσιώδους μέρους του διατάγματος.

(3)Σε οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1), ο γιατρός εναντίον του οποίου υπάρχει ισχυρισμός ότι διέπραξε το αδίκημα αυτό, ότι επέδειξε τέτοια ανάρμοστη διαγωγή ή προέβη σε τέτοιες ψευδείς παραστάσεις ή, ανάλογα με την περίπτωση, η Εταιρεία Ιατρών δικαιούται να εμφανιστεί και να τύχει ακρόασης ενώπιον του Ιατρικού Συμβουλίου.