Δημιουργία Ταμείου Ιατρικού Συμβουλίου

3Α.- (1) Το Ιατρικό Συμβούλιο τηρεί δικό του ταμείο με την επωνυμία "Ταμείο Ιατρικού Συμβουλίου", στο οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά-

(α) όλα τα τέλη εγγραφής πρόσθετων προσόντων που αποκτούνται δυνάμει του άρθρου 17·

(β) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Ιατρικό Συμβούλιο·

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Ιατρικού Συμβουλίου.

(2) Το Ταμείο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Ιατρικού Συμβουλίου και ελέγχεται από λογιστή εγκεκριμένο από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

(3) Όλα τα έξοδα λειτουργίας του Ιατρικού Συμβουλίου δύνανται να πληρώνονται από το Ταμείο.