Υδραγωγοί και αρδευτικά αυλάκια

15.-(1) Όταν οποιαδήποτε τεμάχια γης που ανήκουν σε διάφορους κύριους αρδεύονται από υδραγωγό ή αυλάκι, οποιοσδήποτε κύριος δύναται να απευθυνθεί στο Διευθυντή για τη μεταβολή της θέσης ή κατεύθυνσης του υδραγωγού αυτού ή αυλακιού στο τεμάχιο του και ο Διευθυντής δύναται, αφού δώσει ειδοποίηση τριάντα ημερών σε οποιοδήποτε κύριο του οποίου η γη θα επηρεαστεί από τη μεταβολή αυτή, να μεταβάλει τη θέση ή κατεύθυνση αυτού, αλλά μόνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα συμφέροντα οποιουδήποτε τέτοιου κύριου άλλου ή του αιτητή να μην επηρεάζονται ουσιαστικά ή να βλάπτονται από αυτό. Αν κατόπι της ειδοποίησης αυτής, το πρόσωπο προς το οποίο δόθηκε η ειδοποίηση παραλείψει να παρουσιαστεί, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει σε ενέργειες στην απουσία του.

(2) Όταν περισσότερα του ενός πρόσωπα δικαιούνται ύδωρ που ρέει διά μέσου υδραγωγού ή αυλακιού, με σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε σπατάλης ύδατος-

(α) όλα αυτά τα πρόσωπα οφείλουν να καθαρίζουν και διατηρούν τον υδραγωγό αυτόν ύδατος ή αυλάκι σε κατάλληλη επισκευή και κατάσταση και καθένα από τα πρόσωπα αυτά ευθύνεται για τη συνεπαγόμενη δαπάνη κατ' αναλογία της μερίδας του στο ύδωρ· και

(β) καθένα από τα πρόσωπα αυτά οφείλει να κλείνει το κύριο άνοιγμα του δικού του υδραγωγού ή αυλακιού μόλις αρδευτεί η γη του ή μόλις εκπνεύσει ο χρόνος κατά τον οποίο δικαιούται να χρησιμοποιεί το ύδωρ.

(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (2) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν συμφέρον στο ζήτημα δύνανται να προβούν σε όλα τα διαβήματα τα οποία ήθελαν είναι εύλογα αναγκαία για την αποτροπή σπατάλης και επίσης δύνανται να αναλάβουν το ποσό για το οποίο το πρόσωπο που τελεί σε παράλειψη δυνατό να ευθύνεται, με πολιτική αγωγή.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε αρδευτικά τμήματα που ιδρύονται δυνάμει που περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμου.