Δέντρα, κτλ., που κατέχονται ως Βάκουφ (Vakf) σε γη που δεν είναι Βάκουφ (Vakf) και αντίστροφα

38. Όταν δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα που κατέχεται ως Βάκουφ (Vakf) βρίσκεται σε γη που δεν είναι Βάκουφ (Vakf), ή αντίστροφα, ο Διευθυντής δύναται, με αίτηση προσώπου που έχει συμφέρον πάνω στη γη, δέντρο, αμπέλι, οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα, να επιφέρει αναπροσαρμογή των συμφερόντων των μερών ώστε να εξασφαλίσει ότι σε καμιά περίπτωση δέντρο, αμπέλι οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα δεν θα κατέχεται ως Βάκουφ (Vakf) ανεξάρτητα από τη γη, ή αντίστροφα, και με την πραγματοποίηση της αναπροσαρμογής αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 στην έκταση που αυτό είναι δυνατό.