Εφαρμογή των νόμων που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία

38Γ. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κάθε διάταξη του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία θα εφαρμόζεται με τις αναγκαίες προσαρμογές, σε μονάδες κοινόκτητης οικοδομής.