Επιβολή τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες

21Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για σκοπούς επιβολής τελών δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, θεωρείται ότι ανήκει στους ιδιοκτήτες της αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας τους επʼ αυτής.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) -

(α) οποιοσδήποτε συγκύριος δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διευθυντή για τον καθορισμό της αξίας γενικής εκτίμησης του μεριδίου που του αναλογεί.

(β) ο Διευθυντής καταχωρίζει σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τα στοιχεία σε σχέση με την αξία γενικής εκτίμησης όλων των μεριδίων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση δυνάμει της παραγράφου (α).

(3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) ειδικό μητρώο κοινοποιείται στις αρμόδιες για την επιβολή τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας αρχές, δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ώστε τα προβλεπόμενα τέλη που επιβάλλονται στους συγκυρίους να καθορίζονται αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας τους επί της ακίνητης ιδιοκτησίας.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) μερίδια.