Φυτείες κατά μήκος δημόσιων δρόμων

17.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να φυτέψει οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο ή καλάμι σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που γειτνιάζει με δημόσιο δρόμο σε απόσταση μικρότερη από πέντε πόδια από τα σύνορα της ιδιοκτησίας αυτής κατά μήκος του δημόσιου δρόμου χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από τέτοιο πρόσωπο το οποίο ήθελε διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό (στο εξής στο άρθρο αυτό θα καλείται "η αρχή").

(2) Η Κυβέρνηση δύναται να φυτέψει οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο ή καλάμι σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που γειτνιάζει με δημόσιο δρόμο εντός πέντε ποδών από τα σύνορα της ιδιοκτησίας αυτής κατά μήκος του δημόσιου δρόμου ανεξάρτητα του γεγονότος ότι η ιδιοκτησία αυτή ανήκει σε άλλο πρόσωπο και κάθε δέντρο, θάμνος ή καλάμι που φυτεύτηκε με τον τρόπο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της Δημοκρατίας.

Όλα τα δέντρα, θάμνοι, ή καλάμια που φυτεύτηκαν με τον τρόπο αυτό πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού από ή δυνάμει εξουσιοδότησης της Κυβέρνησης θεωρούνται ως νόμιμα φυτευθέντα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού και αποτελούντα ιδιοκτησία της Δημοκρατίας.

(3) Όταν η γη επί της οποίας έχει φυτευτεί δέντρο, θάμνος ή καλάμι δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) απαιτείται μεταγενέστερα για οικοδομικούς ή αρδευτικούς σκοπούς και το δέντρο αυτό, θάμνος ή καλάμι παρεμποδίζει την εύλογη χρήση της γης για το σκοπό αυτό, η αρχή, με αίτηση του κυρίου της γης, οφείλει να το μετακινήσει με δαπάνη της Κυβέρνησης.

(4) Δέντρο, θάμνος ή καλάμι που φυτεύτηκε μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού κατά παράβαση του εδαφίου (1) δύναται να μετακινηθεί με δαπάνη του προσώπου που ενέργησε κατά παράβαση του εδαφίου αυτού.

(5) Όταν η αρχή ικανοποιείται ότι δέντρο, θάμνος ή καλάμι που φυτεύτηκε εντός των ορίων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) πριν από την έναρξη του Νόμου αυτού, προκαλεί ζημιά ή αδικαιολόγητο εμπόδιο στην εύλογη χρήση οποιουδήποτε δημόσιου δρόμου ή στην ασφάλεια του να ταξιδεύει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά μήκος οποιουδήποτε τέτοιου δρόμου, δύναται κατόπι επίδοσης ειδοποίησης τριάντα ημερών στον κύριο αυτού όπως το μετακινήσει με δαπάνη της Κυβέρνησης.