Υπολογισμός της περιόδου των τριάντα ετών

13. Η περίοδος των τριάντα ετών που καθορίζεται στα άρθρα 10, 11 και 12 λογίζεται και θεωρείται ότι είναι η περίοδος η αμέσως προηγούμενη της ημερομηνίας κατά την οποία δύναται να εγερθεί αξίωση δυνάμει των άρθρων αυτών.