Διατάξεις ως προς κοινοτική ιδιοκτησία

19. Όταν με νόμο ή έθιμο ακίνητη ιδιοκτησία (η οποία στο νόμο αυτό θα αναφέρεται ως "η κοινοτική ιδιοκτησία") τυγχάνει κατοχής ή κάρπωσης κοινοτικά από οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή-

(α) Οι κάτοικοι της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας έχουν από κοινού κατ' αποκλεισμό κάθε προσώπου που δεν είναι κάτοικος αυτών, το δικαίωμα να κατέχουν ή να καρπούνται την κοινοτική ιδιοκτησία τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων δυνάμει των οποίων η κοινοτική ιδιοκτησία τυγχάνει κατοχής ή κάρπωσης με νόμο ή έθιμο ·

(β) κανένα πρόσωπο δεν κατέχει ή αποκτά κατά οποιοδήποτε χρόνο ατομικό ή αποκλειστικό δικαίωμα επί της κοινοτικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής -

(γ) όταν η κοινοτική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής απαιτείται για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή-

(i) τη δημιουργία χωριού ή ενορίας ·

(ii) εγγειοβελτίωση·

(iii) διατήρηση του εδάφους ·

(iv) μεταλλευτική εκμετάλλευση

(ν) έργο δημόσιας ωφέλειας ·

το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει ότι η ιδιοκτησία αυτή ή μέρος αυτής θα πάψει να αποτελεί κοινοτική ιδιοκτησία:

Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ίσης ωφέλειας όπως η κοινοτική ιδιοκτησία, αν υπάρχει διαθέσιμη, θα εκχωρείται προς αντικατάσταση αυτής ή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, ποσό ίσο με την αξία της κοινοτικής ιδιοκτησίας, ως ήθελε καθοριστεί από το Διευθυντή, θα παραχωρείται και διατίθεται προς όφελος της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας.

(δ) όταν με νόμο ή έθιμο η κοινοτική ιδιοκτησία τυγχάνει κατοχής ή κάρπωσης από οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία για συγκεκριμένη χρήση, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με αίτηση των δύο τρίτων τουλάχιστο των κατοίκων της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας, οι οποίοι συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, και αφού ικανοποιηθεί ότι η χρήση αυτή δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας, να τερματίσει τη χρήση αυτή και είτε να υποκαταστήσει αυτήν με άλλη χρήση ή να διαθέσει την ιδιοκτησία με τον τρόπο που ήθελε θεωρήσει σκόπιμο:

Νοείται ότι οποιαδήποτε τέτοια υπαλλακτική χρήση ή το προϊόν οποιασδήποτε τέτοιας διάθεσης είναι ή διατίθεται προς όφελος της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας.