Διαδικασία κατά την εκτίμηση ή επανεκτίμηση συγκεκριμένων ιδιοκτησιών

71. Όταν σκοπεύεται η διενέργεια εκτίμησης ή επανεκτίμησης οποιασδήποτε συγκεκριμένης ιδιοκτησίας ή συγκεκριμένων ιδιοκτησιών ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) ο Διευθυντής δύναται να δώσει ειδοποίηση για τη σκοπούμενη εκτίμηση ή επανεκτίμηση στο πρόσωπο που επηρεάζεται ή στα πρόσωπα που επηρεάζονται, η οποία καλεί αυτό ή αυτά όπως δώσουν στον εκτιμητή τέτοιες πληροφορίες ή έγγραφη έκθεση που περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία που θα εκτιμηθεί ή επανεκτιμηθεί ως ο εκτιμητής ήθελε απαιτήσει και όπως παρουσιάσουν για επιθεώρηση οποιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο αυτού ή αυτών το οποίο αφορά την ιδιοκτησία, το οποίο ο εκτιμητής ήθελε απαιτήσει όπως παρουσιαστεί ·

(β) όταν συμπληρωθεί η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση ο Διευθυντής-

(i) Δίδει ειδοποίηση για το γεγονός αυτό στο επηρεαζόμενο πρόσωπο · ή

(ii) καταθέτει τους καταλόγους στο γραφείο του κοινοτάρχη της οικείας πόλης, χωριού ή ενορίας και φροντίζει να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να μεταδοθεί από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και να αναρτηθεί ειδοποίηση που να γνωστοποιεί ότι οι κατάλογοι έχουν κατατεθεί στο γραφείο του κοινοτάρχη·

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται η εν λόγω ειδοποίηση δύναται σε εύλογο χρόνο να επιθεωρήσει τους καταλόγους και ο κοινοτάρχης ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους καταλόγους αυτούς επιτρέπει στο πρόσωπο αυτό να πάρει απόσπασμα του καταλόγου χωρίς καμιά επιβάρυνση·

(iv) η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση καθίσταται τελική, εκτός αν το επηρεαζόμενο πρόσωπο υποβάλει στο Διευθυντή γραπτώς ένσταση εναντίον της εκτίμησης ή επανεκτίμησης μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που δόθηκε η ειδοποίηση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) ή μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που αναρτήθηκε ή μεταδόθηκε η ειδοποίηση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β), αναλόγως της περιπτώσεως, ή αν ο Διευθυντής ζητήσει από το Δικαστήριο αναθεώρηση της εκτίμησης ή επανεκτίμησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ) ·

(γ) ο Διευθυντής εξετάζει οποιαδήποτε ένσταση που υποβλήθηκε σε αυτόν δυνάμει της παραγράφου (β) και δίνει ειδοποίηση για την απόφαση του στο επηρεαζόμενο πρόσωπο·

(δ) αν ο Διευθυντής ζητήσει από το Δικαστήριο αναθεώρηση εκτίμησης ή επανεκτίμησης όπως προνοείται στην παράγραφο (β) πιο πάνω, αυτός προχωρεί στην ενέργεια αυτή με κάθε εύλογη ταχύτητα και δίνει ειδοποίηση για την αίτηση του στο πρόσωπο που επηρεάζεται από αυτή.