Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ με την Απόφασή του, Αρ. 82.881 ημερομηνίας 20.6.2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών όπως προωθήσει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Αναδασμού στις δομές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως ξεχωριστού και εξειδικευμένου Κλάδου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίδια απόφασή του  αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών όπως προωθήσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, έτσι ώστε όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού και οι οποίες απορρέουν από αυτή να μεταβιβαστούν στο Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: