Σημείωση
13 του Ν. 110(Ι)/2014Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 110(Ι)/2014

13.-(1) Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 110(Ι)/2014] αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, οποιαδήποτε φορολογία επιβάλλεται για το έτος 2014 σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, αυτή θα υπολογίζεται με βάση την αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980.