Σημείωση
3 του Ν. 180(Ι)/2014Έναρξη και διάρκεια της ισχύος του Ν. 180(Ι)/2014

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 180(Ι)/2014] αρχίζει με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και διαρκεί μέχρι την 25η Απριλίου 2015.