Μείωση επιβολής και είσπραξης τέλους ή δικαιώματος για εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας

10. (1) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, όταν για την ίδια πράξη που αφορά την ίδια ακίνητη ιδιοκτησίας επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βάσει της οικείας νομοθεσίας:

Νοείται ότι όταν ο Διευθυντής δεν ικανοποιείται ότι το τίμημα πώλησης που δηλώθηκε και επί του οποίου επιβλήθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνήθηκε η πώληση, ο Διευθυντής δύναται, κατά την κρίση του, να επιβάλει και να εισπράξει τέλος βάσει της κλίμακας που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 17, το οποίο υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένου του τέλους που θα καταβαλλόταν επί του τιμήματος πώλησης που δηλώθηκε και επί του οποίου επιβλήθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

(2) Στις περιπτώσεις διενέργειας δήλωσης μεταβίβασης για τις οποίες επιβάλλονται και εισπράττονται τέλη με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, το τέλος μεταβίβασης που επιβάλλεται είναι μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(2Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), δεν παραχωρείται καμία έκπτωση στα τέλη μεταβίβασης που επιβάλλονται και εισπράττονται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα στην περίπτωση διενέργειας δήλωσης μεταβίβασης που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας πώλησης ακινήτων δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

(3) Σε περίπτωση συνομολόγησης και κατάθεσης σύμβασης δυνάμει των διατάξεων του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, μετά τη 2α Δεκεμβρίου 2011 και ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της μεταβίβασης του τίτλου, ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) σε σχέση με την επιβολή μειωμένων μεταβιβαστικών τελών ή σε σχέση με την κατάργηση αυτών.

(4) [Διαγράφηκε].