Τρoπoπoίηση, κλπ., της διαταγής βάσει τoυ άρθρoυ 2

3. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα τρoπoπoιεί, μεταβάλλει ή αvακαλεί oπoιαδήπoτε διαταγή πoυ δίδεται βάσει τoυ άρθρoυ 2, με μεταγεvέστερη διαταγή.