Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς δύvαται vα αvαφέρεται ως o περί Εκτέλεσης Αστυvoμικώv Καθηκόvτωv από τις Δυvάμεις της Δημoκρατίας Νόμoς.