Εμφάvιση δικηγόρωv

11Α. Κανένας εγγεγραμμένος δικηγόρος δεν εμφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου το οποίο αναφέρεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα, αν δεν έχει συμπληρώσει την περίοδο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος η οποία αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα, η οποία προβλέπεται, αντίστοιχα, για κάθε τέτοιο δικαστήριο, εκτός εάν εμφανίζεται με δικηγόρο που συμπλήρωσε τέτοια περίοδο.