Σημείωση
6 του Ν. 55(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 55(Ι)/2023

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 55(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία η οποία καθορίζεται στην προβλεπόμενη, στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 Γνωστοποίηση.