Σημείωση
9 του Ν.65(I)/2005Ειδική διάταξη

9. Ο Αρχιπρωτοκολλητής από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου παραδίδει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αντίγραφο του Μητρώου των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.