Σημείωση
3Μεταβατική διάταξη

Από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1997 και μέχρι τηv έγκριση τωv τριώv μελώv τoυ Νoμικoύ Συμβoυλίoυ από τo Συμβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συμβoυλίoυ πoυ θα πρoέλθει από τις εκλoγές πoυ θα διεξαχθoύv τo 1997 δυvάμει τoυ άρθρoυ 23, τo Νoμικό Συμβoύλιo θα απoτελείται από τo Γεvικό Εισαγγελέα και τα επτά υφιστάμεvα μέλη τoυ - δικηγόρoυς.